Физико-химично третиране на отпадъчни води от месодобивни предприятия за свинско месо с Flomar HF

Monday, October 1, 2012 13:47 | Filled in Новини
Comments Off

Флотация с разтворен въздух като пред-третиране на отпадъчните води

От много години ЕнвироХеми работи в областта на третиране на отпадъчните води от кланници. Количествата отпадъчна вода, както и натоварванията на замърсителите при тези предприятия варират по време на производствения процес и поради това пречистването на водите е  предизвикателство за системите за третиране.

За този тип води ЕнвироХеми разработи стандартизиран и изключително ефективен процес – Flomar HL, който предлага оптимална рентабилност и поставя нови стандарти за физико-химичното третиране на отпадъчните води.

Първоначалната стъпка се състои в отделяне на твърдите частици и хомогенизиране на водата. В  специално проектирания тръбен флокулатор отпадъчната вода се смесва с коагулант и флокулант, като по този начин замърсителите (кръв, мазнини и неразтворени вещества) се свъзват и образуват флокули. Чрез високо ефективната флотационна инсталация Flomar HL тези флокули се отделят и третираната вода се зауства към канализацията или се подава за потанатъшно пречистване.

Флотатните утайки могат да бъдат депонирани заедно с отделените отпадъци от решетката като утайка със съдържание на сухо вещество 7 – 9%  или да бъдат обезводнени.

Разработената от ЕнвироХеми система за обезводняване на флотатните утайки представлява високо ефективна преса, с чиято помощ количеството на утайката от процеса Flomar HF се редуцира до 20%. Това представлява голям потенциал за намаляване на разходите за депониране.

   

 

Biomar® Третиране на ефлуент от производството на сирене

Monday, July 16, 2012 7:52 | Filled in Новини
Comments Off

Biomar®OSB

Фирмата HOCHLAND произвежда, обработва и дистрибутира сирене в над 50 страни по целия свят. В инсталацията в Раос HOCHLAND произвежда сирене за Руския пазар. При производството на сирене се отделят различни потоци от отпадъчни води с различна концентрация на органичните замърсители.  Всички потоци от отпадъчни води биват третирани от инсталацията Biomar®. След инсталацията Biomar® OSB качеството на водите удовлетворява всички местни изисквания и те могат да бъдат директно зауствани в реката. Инсталацията Biomar® е разположена в компактно енергийно ефективно техническо хале и функционира автоматично и безпроблемно при всякакви климатични условия.

Пречиствателна станция Biomar OSB Хохланд, Раос, Русия

Пречиствателна станция Biomar OSB Хохланд, Раос, Русия

ЕТАПИ НА ТРЕТИРАНЕ:

 • Барабанно сито
 • Смесително-изравнителен резервоар
 • Флотация Flomar
 • Biomar® OSB двустъпален анаеробен процес на третиране с активна утайка
 • Утаяване
 • Крайна филтрация
 • UV-Дезинфекция
 • Третиране на отработения въздух (биофилтър)

Инсталацията функционира автоматично.

Пуск:     2000

Заустване:     директно заустване в река.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Отп. вода 220 м3
ХПК 667 кг/д
Вх. поток ХПКmax 5800 мг/л
ХПК:БПК5 1,8 – 3
Изх. поток ХПК 30 мг/л
БПК5 3 мг/л

 

Третиране и частична рециркулация на отпадъчни води от перални с мембранната технология Envopur® UFI 400 NA

Tuesday, July 10, 2012 10:28 | Filled in Новини
Comments Off

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Отпадъчните води от фирма Larose се отделят в резултат на пране на професионално облекло и килими. За достигане на стандартите от приложение 55 на наредбата за „Перални услуги” отпадъчните води се третират с мембранната инсталация  Envopur® UFI 400 NA.

 

Третирането на водите включва следните процеси:

1.         Буфериране

2.         Преминаване през решетка

3.         Преминаване през пясъкоуловител

4.            Буфериране и отстраняване на тежки метали чрез органични сулфиди

5.         Ултрафилтрация

6.         Неутрализация

7.         Рециркулация на водите

Инсталацията Envopur® е проектирана за работа в непрекъснат, автоматичен режим. Програмируем контролер ръководи всички процеси, включително и тези за почистване на керамичните мембрани. Екран от типа „touch screen” контролира работата и    визуализира на процесите.

Пречиствателна станция за отпадъчни води Envopur® UFI 400 NA

Пречиствателна станция за отпадъчни води Envopur® UFI 400 NA

 

С тази технология се достигат нормите, посочени в  приложение 55 на наредбата за „Перални услуги”.

 

 

Концентрация                    > 1 : 100

(остатък < 1%)

 

Необходима площ (без контейнера  за отпадъци)  прибл. 27m²

Пуск                                         2004

Envopur® EDI -Финална деминерализация на деминерализирана вода чрез електрохимична дейонизация (EDI)

Tuesday, July 3, 2012 7:15 | Filled in Новини
Comments Off

ПРИЛОЖЕНИЕ

Получаване на пречистени води за индустриална употреба (химическа, козметична, фармацевтична промишленост и производство на полупроводници). Алтернатива на йонообменниците с разбъркван слой.

 

КАПАЦИТЕТ        

В зависимост от размера и подреждането на EDI клетките, дебита на водите варира от няколко литра до няколко кубични метра за час. С този процес може да бъде достигната крайна проводимост от 0,1 µS/cm. Системата работи с фактор на водно превръщане от прибл. 90 – 95 % (= коефициент на разреждане и захранване).

Обикновенно потока от концентрат се връща в стъпалото преди деминерализация и не е получен като отпадъчна вода.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • непрекъснат процес с постоянно качество
 • няма необходимост от химикали за регенерация
 • ниски енергийни нужди
 • улеснена работа чрез автоматизирани процеси
 • високо качество на продукта
 • висок коефициент на превръщане на продукта

Envopur® EDI – ПРИНЦИПЪТ

Електрохимичната дейонизация е базирана на принципа на електродиализата. Електродиализата е електрохимичен процес на разделяне, при който йоните от разтвора с по-ниска концентрация преминават през специални мембрани в разтвора с по-голяма концентрация. Движещата сила на този процес е електрическото поле между катода и анода.

Под действието на електрическо поле анионите (напр. Cl-) се насочват към анода и преминават през анионобменна мембрана, а катионите (напр. Na+) се отправят към катода и преминават през катионобменна мембрана. По този начин между двете мембрани се получава разтвор с по-малка концентрация (дилуат) на соли. От другата страна на мембраните е разтвора с по-голяма концентрация на соли (концентрат).

Отличителен белег на електрохимичната дейонизация е наличието на слой от йонообменна смола в дилуатната камера, от къдети солните йони се отстраняват временно. В същото време водата се дисоциира и се образуват H+ - и OH- - йони, които заместват отделените солни йони.  Това взаимодействие води до придвижването на солните йони през смолата и в същото време до много ефикасно регенериране на йонообменната смола. Освен това смолата осигурява поддържане на електро полето.

Опростена схема

 

Пречиствателна станция за пречистване на води от производството на плодов сок

Saturday, April 21, 2012 16:26 | Filled in Информация
Comments Off

Пречиствателна станция Biomar® за отпадъчни води от производството на плодов сок

Пречиствателната станция Biomar® ASB-OKB Стайреробст, Серпухов, Русия

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛАНАТА СТАНЦИЯ  Biomar® ASB OKB

Отпадъчните води от производството на  преработвателя на плодове Стейреробст, намиращ се в Серпухов се третират с пречиствателна станция  Biomar® ASB-OKB.

Механичното третиране се осъществява с пясъкоуловител и сито. В следващия смесително-изравнителен резервоар пиковете в дебита и концентрациите на водата се изравняват. В този резервоар протича и много важната за процеса хидролиза. Разграждането на натоварването по ХПК/БПК до биогаз се извършва в анаеробният реактор Biomar® ASB, изграден на UASB принцип. Разграждането на останалите замърсители може да се осъществи в аеробен реактор Biomar® OKB. Понастоящем всички норми за заустване се достигат след анаеробното третиране.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА Biomar® ASB OKB

Капацитет:             500 m³/ден (макс. 50 m³/h)

Входящ поток:

ХПК:         макс. 10‘000 mg/L

ХПК/БПК5:                <2

Норми на заустване:

ХПК:         < 300 mg/L

БПК5:       < 200 mg/L

Пуск                                                              2005

 

Схема на процеса/Flow chart Biomar® ASB OKB

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

проектиране + инженеринг + изграждане + монтаж + изпълнение