Пречиствателна станция за отпадъчни води от пивоварна

Sunday, November 27, 2011 17:55 | Filled in Информация

Пречиствателна станция Biomar®  за отпадъчни води от пивоварна

Пивоварна Балтика, Самара, Русия

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

При производството на бира и измиванетo на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води. Те се събират и се насочват към пречиствателната станция Biomar®. Силно замърсените с органични вещества отпадъчни води се третират последователно в няколко Biomar® етапа до достигането на нормите за директно заустване във водоприемник.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отпадъчни води                  2.500 m³/ден

ХПК                                        10.000 kg/ден

На вход:        ХПК                   4.000 mg/l

БПК                   2.560 mg/l

На изход :     ХПК                      300 mg/l

БПК                          3 mg/l

ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪПКИ:

-    Решетка

-     Първичен утаител

-     Смесително-изравнителен резервоар

-     Анаеробен метан реактор Biomar® ASB

-     Реактор Biomar® OSB с активна утайка

-     Утаител Biomar® NK

-     Аеробен ротационен реактор Biomar® OTB

-     Филтрaция

-     Дезинфекция

-     Обезводняване на утайката

ПС работи в автоматичен режим.

Начало                                             2003

Заустване във водоприемник.

Both comments and pings are currently closed.