Пречиствателни станции за отпадъчни води от фосфорното производство

Monday, June 27, 2011 20:03 | Filled in Информация

През месец август 2009 г. Агрополихим АД стартира реализацията на най-мащабния екологичен проект от инвестиционната си програма – изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на торове.
• избран е процес на едностъпално третиране, включващ неутрализация, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките
• станцията е проектирана да третира максимално количество отпадъчна вода 470 м3/ч, с опция за постигане на дебит от 700 м3/ч при бъдещо разширение на основните мощности
• част от пречистената вода ще се употреби повторно в технологичния процес, с което ще се намали разхода на свежа язовирна вода за производствени нужди
• процесът е напълно автоматизиран и отговаря на изискванията
на ЕС за най-добрите налични технологии за третиране на отпадъчни води в съответния производствен сектор
• в процеса на пречистване не се отделят емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
• инвестиционното намерение е реализирано на площ от близо 10 дка в рамките на производствената площадка на Агрополихим АД
• обща стойност на проекта: 20 млн. лв.
• проектът предвижда откриването на 8 нови работни места за
квалифициран персонал

Идейният проект с технологията на пречиствателния процес е изработен и доставен от водещата в тази област немска компания EnviroChemie GmbH.
• станцията е базирана на иновативната технология Envochem® и осигурява физико-химично третиране на около 10.000 м3 отпадъчна вода на ден
• посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор, флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива, отговарящи напълно на нормите за директно заустване
• третираната отпадъчна вода се зауства директно в Белославското езеро, което е свързано с Черно море, отстоящо на около 30 км

Работната фаза на проекта и изпълнението на строително-монтажните дейности са поверени на българската фирма Геотехмин ООД.

Построени основни сгради и съоръжения:
• сграда за филтър-преси и други инсталации
• изравнителни резервоари
• реактори за неутрализация и утаяване
• реактор за вторична неутрализация
• резервоари за ротационни текстилни филтри
• резервоар за краен контрол
• утаител
• утайкоуплътнители
• технологични тръбопроводи

пречиствателни станции

You can leave a response, or trackback from your own site.

No comments yet.

Leave a comment