БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Friday, April 13, 2012 6:03 | Filled in Информация
Comments Off

BIOMAR® FLO БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНБОНИ

Nestlé Polska, фабриката в Каргова, Biomar® FLO

Външен изглед на пречиствателната станция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При производството на бонбони се отделят отпадъчни води от различните  процеси на почистване и измиване. Отпадъчните води съдържат главно захар и неразтворени вещества. Те се събират в централна помпена шахта, откъдето се припомпват през сито за отделяне на грубите частици и неразтворени вещества към реактора Biomar® FLO.  По време на аеробния процес органичните замърсители се трансформират в активна утайка, която се отделя от системата чрез флотация. Излишната утайка се обезводнява в камерна филтър преса, а пречистените води се заустват в градската канализация.

Biomar® FLO

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Отпадъчни води                               140     m³/d

ХПК натоварване                     331  kg/d

ХПК                                     до 4.000 mg/l

ХПК на изход                           <730  mg/l

Схема на процеса

Пречиствателна станция Envochem®

Saturday, March 31, 2012 20:08 | Filled in Новини
Comments Off

Пречиствателна станция Envochem® за отпадъчни води от запояване и обезмасляване

WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG,

Клингенберг, Германия

 

Фирма WIKA  Alexander Wigand GmbH & Co. KG е производител на прецизна  измервателна апаратура за температура и налягане. В централата на фирмата в Клингенберг, Германия, ЕнвироХеми инсталира пречиствателна станция за отпадъчните води (ОВ) от:

- вани за обезмасляване (киселинни            прибл. 2%, алкални прибл.   3% от всички ОВ)

-  заваряване (прибл. 90% от ОВ)

- силно замърсени с тежки метали ОВ (прибл. 5% то всички ОВ)

 

Различните отпадъчни води се събират разделно и се подават в определени обеми към двата Envochem® реактора. Там се регулират стойностите на рН и се добавят различни пресипитационни агенти. Утайката се обезводнява с филтър преса и се депонира.

След преминаването през последния филтър пречистените води се заустват в общинската пречиствателна станция.

Задание:                                  1999

Достигнати концентрации:

Хром:                                                < 0,5 mg/l

Мед:                                                  < 0,5 mg/l

Никел:                                                          < 0,5 mg/l

Сребро:                                             < 0,1 mg/l

Калай:                                                 < 2 mg/l

Цинк:                                                  < 2 mg/l

 

Използвани химикали:

HCL, варно мляко, FeCl3, TMT15

 

Обем на партидата:                        прибл. 15 m³

прибл. 8 h / партида

2 партиди / ден

Пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Monday, February 27, 2012 19:43 | Filled in Информация
Comments Off
enia-carpets

Ения Карпетс БВ, Холандия

 

Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи – от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.

 

Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. След изравняването им се  припомпват към реактора, където при постоянно разбъркване се дозират железен хлорид, варно мляко и флокулант. Замърсителите биват свързани в едри флокули и след изключване на бъркалките седиментират. Бистрия остатък след контролиране на pH се зауства в канализацията.

Седиментиралата утайка се обезводнява в камерна филтърпреса.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет                                          12,5 m3/партида
Сухо вещество                                                     2 – 8 %
Teмпература латексни води                     20 °C
Teмпература багрилни води                     90 °C
TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Необходима площ                      50 m2 на 2 етажа
Eнергопотребление                                     1 kWh/m3
Материал                                                   ПП
Управление                                            Сименс S7
Обем на филтър пресата                            416 l
Филтър преса                  автоматичен транспорт

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
проектиране + инженеринг + изграждане +
монтаж + изпълнение

Пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Sunday, February 5, 2012 20:30 | Filled in Информация
Comments Off

Split-O-Mat® SOM 3000 Split-O-Mat® SOM 3000
пречистване на отпадъчни води от третиране на метални повърхности

Dejo Metaalindustrie BV,
Холандия

Промивните води от повърхностното третиране на стоманени и алуминиеви изделия се събират в буферен резервоар, от където водите се припомпват към реактора на инсталацията Split-O-Mat® SOM 3000. Съдържащият се във водите хром(VI) се редуцира до хром(III) с помощта на различни химикали. Следващите стъпки са неутрализация и флокулация. След физико-химичното третиране сместа утайка/вода се разделя с лентов филтър. Утайката се събира в контейнер, а водите в резервоар за филтрат, от който се припомпват към пясъчен филтър за финално пречистване.

След известно време разтвора в процесната вана се изтощава и това налага подмяната му. Отработената течност се събира в отделен буферен резервоар, откъдето, заедно с промивните води се подава към реактора на Split-O-Mat® SOM 3000. Стандартният коефициент на разтваряне, необходим за нормално протичане на химическо третиране е около 10 (10% концентрат и 90% отпадъчни води).

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ:

 

Обем на реактора:                                      1,5 m³

Капацитет на  Split-O-Mat®
SOM 3000 инсталацията                                     10 m³/ден

 

TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Необходима площ:                                          30 m²

Материал на ПС:                                           Пластмаса
Система за контрол:                          Siemens SPS

Физико-химични данни

                        преди третиране     след третиране
pH                       3,5 – 5,5               8 – 9
Хром (VI)            20 mg/l            < 0,05 mg/l
Хром (III)                  -                 < 0,5 mg/l
Цинк              1 – 20 mg/l            < 1 mg/l

 

схема

Схема на процеса

Рециркулация на отпадъчни води от текстилно производство

Friday, December 23, 2011 18:45 | Filled in Информация
Comments Off

Palla Creativ Textilfabrik GmbH

Ст. Егидиен, Германия

 

частичен изглед на Biomar® OKB

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Процесът Biomar® за третиране на отпадъчни води с цел рециркулация се състои от двустенна рециркулационна система при която лигнитен кокс се използва за биологично и адсорбционно избистряне на водите от текстилното производство.

Обикновено отпадъчните води от текстилната промишленост са с голямо натоварване по ХПК и адсорбируеми огранични халогенни вещества (АОХ). Също така водите са силно оцветени и съдържат разтворени соли. Приблизително 60 % от отпадъчните води се третират за  повторно използване в процесите на багрене.

Останалите 40% се третират до достигане на нормите за заустване. Рециркулиращатата вода се обезсолява в инсталация за обратна осмоза. Нуждите от процесни води се покриват от третирани язовирни води. Извършва се термична регенерация на лигнитния кокс, като отработените газове се използват за подгряване на вода. Реактивираният кокс се използва повторно в пречиствателната станция.

Този Biomar®  процес е безотпадъчен.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

водоподготовка                     1.200 m3/ден

третиране на отпадъчни води           3.000 m3/ден

рециркулационнни води                    1.800 m3/ден

третиране води на изход                   1.200 m3/ден

няма отпадъчни продукти

пуск        1998/1999

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ проектиране + инженеринг + изграждане + монтаж + изпълнение